Zvedací protipovodňový most, 2011 – řeka Ondřejnice ve Staré Vsi, Ostrava-město.

Konstrukční řešení
Realizované řešení zvedací konstrukce mostu umožňuje zvednutí mostovky v případě hrozícího nebezpečí povodní. Toto protipovodňové opatření zabezpečí volný průchod povodňové vlny v korytě. Most převede průtok Q20 s rezervou 500 mm od nejnižší hrany nosné konstrukce a s rezervou 900 mm od středu rozpětí. Po zvednutí nosné konstrukce, které činí 1 600 mm, bude nejnižší hrana nosné konstrukce ve výšce 1 062 mm nad hladinou Q 100 a střed rozpětí konstrukce ve výšce 1 462 mm nad hladinou Q100.

Spodní stavba
Spodní stavba je monolitická železobetonová. Každá opěra je podepírána dvěma trojicemi šikmých mikropilot délky 6 m, nakloněných pod úhlem 5° od svislé. Mostní křídla jsou tvořena žb. prefabrikáty (palisády). Pro umístění ložisek jsou zde zřízeny úložné bloky půdorysného rozměru 0,575 × 0,45 m.

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce lávky je jednopolová ocelová příhradová konstrukce se zakřiveným horním pásem z oceli S355J2. Horní a spodní pásy hlavního nosníku jsou vzájemně propojeny diagonálami z TR Ø 88,9/8 mm. Na nosné konstrukci byla provedena celoplošná přímopojížděná epoxidová izolace. Odvodnění mostu je provedeno čtyřmi mostními odvodňovači připojenými přímo k plechu mostovky.

Zvedací zařízení
Zvedací zařízení lávky tvoří dva portály umístěné na obou koncích lávky. Každý portál je tvořený dvojicí sloupů a jedním vrchním nosníkem. Na tyto konzoly lávky jsou přichycené kladnice s dvojicí kladek. Oba dva bubny ve sloupech jsou propojené spojovací hřídelí. Tímto je  zabezpečená synchronizace zvedání lávky. Napájení zvedání je možné mobilním kabelem nebo alternativně mobilní elektrocentrálou.

Postup výstavby
Po provedení mikropilot byly do armovacích košů základů osazeny kotevní přípravky portálů zhotovené ze závitových tyčí. Most byl kompletně vyroben v mostárně a následně dovezen jako nadměrný náklad na místo stavby a osazen na ložiska. Osazení probíhalo silničním jeřábem.