Informace pro oznamovatele

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“)

Ochrana oznamovatelů spočívá zejména:

 1. ve vytvoření zabezpečených kanálů pro hlášení protiprávního jednání zjištěného na pracovišti
 2. v zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti oznamovaných informací a v ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními za podání oznámení (např. v podobě ukončení pracovního poměru, snížení osobního příplatku, převedení na jinou práci, zásah do práva na ochranu osobnosti apod.)
 3. v ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními za podání oznámení (např. v podobě ukončení pracovního poměru, snížení osobního příplatku, převedení na jinou práci, zásah do práva na ochranu osobnosti apod.)

  Pokud oznámíte protiprávní jednání za splnění níže uvedených podmínek, nesmíte být v souvislosti s touto skutečností nijak znevýhodněni nebo poškozeni! 

  Bližší informace naleznete zde. 

Oznamovatel (též whistleblower) je fyzická osoba, která oznamuje protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Která protiprávní jednání lze hlásit v režimu ochrany oznamovatelů?

Jedná se o protiprávní jednání, které má znaky:

a/ trestného činu

b/ přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
c/ porušuje ZOO
d/ porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
 • daně z příjmů právnických osob
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrany spotřebitele
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 • ochrany životního prostředí
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie 
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie. 

  Co nelze nikdy nahlásit: 

  Z oznamování jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze tak například podat oznámení, které by obsahovalo informace podléhající tajemství právnických (např. advokátní tajemství) nebo zdravotnických profesí; informace které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nesmí být součástí oznámení utajované informace a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

  Osoba, která by podala oznámení obsahující některé z uvedených informací, nejen že není chráněna ve smyslu ZOO, ale může se dopustit přestupku, kárného provinění či dokonce trestného činu!

  Osoba, která by podala oznámení, aniž by měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení), není chráněna ve smyslu ZOO a rovněž se vystavuje riziku postihu!

  Jak lze oznamovat?

  V chráněném režimu ZOO lze oznamovat výše uvedená protiprávní jednání:

  • Oznámením prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
  • Oznámením Ministerstvu spravedlnosti
  • Uveřejněním, pokud oznamovatel splní podmínky: 
  1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření nebo zaměstnanec ministerstva neposoudil oznámení
  2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy
  3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo další chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup řádného vyřízení oznámení ministerstvem

  Oznámení formou uveřejnění má tedy svá specifická pravidla a není možné jej učinit ve všech případech. Pokud k němu přistoupíte neoprávněně, vystavujete se riziku postihu!

 

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše